संपर्क

पत्ता:

२री ३रि खेतवाडी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ,
खेतवाडी ३रि गल्ली,
गणेश भुवन पहिला मजला,
मुंबई - ४००००४

संपर्क:

सुरेश मेस्त्री

९८२०३२९८४०
suresh.mestry@khetwadichavignharta.com

सागर वांगडे

९८६७७१५८६८
sagar.wangde@khetwadichavignharta.com